Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch Trong Kinh Dịch, Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch

 - 

Với bất kỳ ai quyên tâm sử dụng Quẻ Kinc Dịch thì phần khó tốt nhất có lẽ là bài toán giải nghĩa Quẻ . Hầu không còn những tài liệu online phần lớn chỉ đưa ra “tế bào tả” hoặc “ý nghĩa” với chỉ một vài mẫu cùng mơ hồ, đặc biệt quan trọng với 1 bạn mới bước đầu. Đa phần vẫn chỉ chỉ dẫn phần nghĩa phổ biến, mà lại làm biện pháp nào bạn có thể thực hiện chúng cho một gieo quẻ về tình thương, hay như là một bói quẻ về công việc? Giải nghĩa 64 quẻ kinh dịch và các hào động trong nó của công ty chúng tôi được phân tách thành lời gốc, lược giản, từ khóa, phương pháp áp dụng trong hành động, các Quẻ công ty, cung cấp với trái chiều, biểu lộ, và ứng dụng trong những thực trạng bói quẻ cố gắng thể: công việc, tình thương, tài chính, sức khỏe và tinch thần……… Chúng tôi mong muốn bạn sẽ tra cứu thấy thiệt những ý nghĩa với tính vận dụng trong các gieo quẻ dịch gớm mà bạn thực hiện.

Bạn đang xem: Ý nghĩa 64 quẻ dịch trong kinh dịch, Ý nghĩa 64 quẻ dịch


Những cắt nghĩa Quẻ chất dịch này quanh đó lời gốc còn lược giản với từ khóa chỉ mang ý nghĩa hóa học lưu ý. Không chân thành và ý nghĩa như thế nào là “cứng nhắc”. Chúng sẽ sở hữu được nghĩa nhỏng bạn suy nghĩ. Đối cùng với phần lớn Quẻ dịch bạn sẽ Cảm Xúc rằng giảng nghĩa của Cửa Hàng chúng tôi phù hợp, tuy nhiên nếu bao gồm một quẻ không giống gợi cho mình một nghĩa không giống thì chúng ta cũng chớ ngại theo trực giác của mình.

*

Ý Nghĩa Quẻ 1 Thuần Càn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)


Quẻ Thuần Càn đồ vật hình |||||| nói một cách khác là quẻ Càn (乾 qián), tức Trời là quẻ số 1 trong các Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi vì Nội tai quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn tuyệt Ttách (天) với Ngoại quái quỷ là: ☰ (||| 乾 qián) Càn tuyệt Ttránh (天).

*

Ý Nghĩa Quẻ 2 Thuần Khôn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Khôn thiết bị hình :::::: còn gọi là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 trong Kinc Dịch. Đất chị em, nhu thuận, tạo nên với nâng đỡ muôn thiết bị, Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất và Ngoại quái ác là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn tuyệt (地) Đất.

*

Ý Nghĩa Quẻ 3 Tbỏ Lôi Truân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thủy Lôi Truân thứ hình :|:::| quẻ Tbỏ Lôi Truân còn được gọi là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn hay (雷) Snóng với Ngoại tai quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt (水) Nước.

*

Ý Nghĩa Quẻ 4 Sơn Tdiệt Mông

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)


Quẻ Sơn Tbỏ Mông đồ dùng hình 1::::1: quẻ Sơn Tdiệt Mông nói một cách khác là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ máy 04 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt (水) Nước và Ngoại quái ác là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn tuyệt (山) Núi.

*

Ý Nghĩa Quẻ 5: Thủy Thiên Nhu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thủy Thiên Nhu, thứ hình |||:|: quẻ Tbỏ Thiên Nhu nói một cách khác là quẻ Nhu (需 xú). Nội tai ác là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn xuất xắc Ttránh (天). Ngoại tai quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc Nước (水).

*

Ý Nghĩa Quẻ 6 Thiên Tbỏ Tụng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Thủy Tụng trang bị hình :|:||| quẻ Thiên Tbỏ Tụng nói một cách khác là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ sản phẩm 06 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt Nước (水) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttách (天).

*

Ý Nghĩa Quẻ 7 Địa Thủy Sư

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa )

Quẻ Địa Tdiệt Sư trang bị hình :|:::: quẻ Địa Tbỏ Sư còn được gọi là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc Nước (水) và Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地).

*

Ý Nghĩa Quẻ 8 Tbỏ Địa Tỷ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Địa Tỷ thiết bị hình ::::|: quẻ Thủy Địa Tỷ còn được gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ lắp thêm 08 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) với Ngoại quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt Nước (水).

*

Ý Nghĩa Quẻ 9 Phong Thiên Tiểu Súc

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa )

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc trang bị hình |||:|| còn được gọi là quẻ Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ lắp thêm 09 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Ttránh (天) và Ngoại tai ác là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn tuyệt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 10 Thiên Trạch Lý

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa )

Quẻ Thiên Trạch Lý trang bị hình ||:||| có cách gọi khác là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ sản phẩm 10 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天).

Ý Nghĩa Quẻ 11 Địa Thiên Thái

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Địa Thiên Thái thiết bị hình |||::: nói một cách khác là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 1một trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn giỏi Trời (天) cùng Ngoại quái quỷ là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 12 Thiên Địa Bĩ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Địa Bĩ đồ dùng hình :::||| nói một cách khác là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tuyệt Đất (地) với Ngoại tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Ttách (天).

Ý Nghĩa Quẻ 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, đồ vật hình |:|||| nói một cách khác là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Ttránh (天).

Ý Nghĩa Quẻ 14 Hỏa Thiên Đại Hữu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, đồ vật hình ||||:| còn gọi là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ sản phẩm 14 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Ttránh (天) cùng Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 15 Địa Sơn Khiêm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Địa Sơn Khiêm, đồ vật hình ::|::: có cách gọi khác là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ trang bị 15 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) cùng Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 16 Lôi Địa Dự

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Địa Dự, đồ vật hình :::|:: còn gọi là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ thiết bị 16 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) với Ngoại quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 17 Trạch Lôi Tùy

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Lôi Tùy, vật hình |::||: còn được gọi là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ sản phẩm công nghệ 17 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) cùng Ngoại quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 18 Sơn Phong Cổ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Phong Cổ, thứ hình :||::| nói một cách khác là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ sản phẩm công nghệ 18 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội tai ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風) và Ngoại quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 19 Địa Trạch Lâm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ gia dụng hình ||:::: nói một cách khác là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ vật dụng 19 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 20 Phong Địa Quan

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Phong Địa Quan, đồ gia dụng hình ::::|| nói một cách khác là quẻ Quan (觀 guan1), là quẻ đồ vật đôi mươi trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) cùng Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn gọi là quẻ Phệ Hạp, vật dụng hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ đồ vật 21 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷) và Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 22 Sơn Hỏa Bí

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |:|::| còn được gọi là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ sản phẩm 22 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 23 Sơn Địa Bác

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Địa Bác đồ vật hình :::::| còn gọi là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ trang bị 23 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái quỷ là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地) với Ngoại quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 24 Địa Lôi Phục

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Địa Lôi Phục, vật dụng hình |::::: nói một cách khác là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ máy 24 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷) với Ngoại quỷ quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 25 Thiên Lôi Vô Vọng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, đồ hình |::||| có cách gọi khác là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ thiết bị 25 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) cùng Ngoại tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天).

Ý Nghĩa Quẻ 26 Sơn Thiên Đại Súc

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc, đồ vật hình |||::| nói một cách khác là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4), là quẻ đồ vật 26 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Ttránh (天) và Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 27 Sơn Lôi Di

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Lôi Di, đồ dùng hình |::::| có cách gọi khác là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ trang bị 27 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) với Ngoại quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, đồ dùng hình :||||: còn gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ lắp thêm 28 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 29 Thuần Khảm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Khảm, thứ hình :|::|: còn được gọi là quẻ Khảm (坎 kan3), là quẻ trang bị 29 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水) cùng Ngoại quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 30 Thuần Ly

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Ly, thứ hình |:||:| còn được gọi là quẻ Ly (離 li2), là quẻ vật dụng 30 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) với Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 31 Trạch Sơn Hàm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Sơn Hàm, đồ dùng hình ::|||: nói một cách khác là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ thiết bị 3một trong những Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) cùng Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Xem thêm: Tuổi Mậu Ngọ 1978 Hợp Hướng Nhà Tuổi Ngọ 1978 Chuẩn Phong Thủy

Ý Nghĩa Quẻ 32 Lôi Phong Hằng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Phong Hằng, thứ hình :|||:: còn gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ đồ vật 32 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) và Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 33 Thiên Sơn Độn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Sơn Độn, thứ hình ::|||| có cách gọi khác là quẻ Độn (遯 dun4), là quẻ sản phẩm 33 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天).

Ý Nghĩa Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Thiên Đại Tgắng, trang bị hình ||||:: còn được gọi là quẻ Đại Tcố (大壯 da4 zhuang4), là quẻ thứ 34 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天) và Ngoại quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 35 Hỏa Địa Tấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Địa Tấn thiết bị hình :::|:| có cách gọi khác là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ lắp thêm 35 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地) với Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 lì) Ly xuất xắc Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 36 Địa Hỏa Minc Di

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Địa Hỏa Minch Di, thiết bị hình |:|::: còn được gọi là quẻ Minch Di (明夷 ming2 yi2), là quẻ thứ 36 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) cùng Ngoại tai ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, đồ vật hình |:|:|| còn gọi là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ thiết bị 37 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) cùng Ngoại tai ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 38 Hỏa Trạch Khuê

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Trạch Khuê, vật dụng hình ||:|:| có cách gọi khác là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ vật dụng 38 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤) cùng Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 39 Thủy Sơn Kiển

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thủy Sơn Kiển, trang bị hình ::|:|: còn gọi là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ thiết bị 39 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) và Ngoại tai quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 40 Lôi Tbỏ Giải

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Tbỏ Giải, trang bị hình :|:|:: còn được gọi là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ lắp thêm 40 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水) và Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 41 Sơn Trạch Tổn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Sơn Trạch Tổn, vật hình ||:::| còn được gọi là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ thứ 41 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 42 Phong Lôi Ích

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Phong Lôi Ích, thiết bị hình |:::|| còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ máy 42 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷) cùng Ngoại tai ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 43 Trạch Thiên Quải

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Thiên Quải, thiết bị hình |||||: còn gọi là quẻ Quải (夬 guai4), là quẻ máy 43 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Trời (天) cùng Ngoại quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 44 Thiên Phong Cấu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Phong Cấu, đồ vật hình :||||| còn được gọi là quẻ Cấu (姤 gou4), là quẻ vật dụng 44 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái là (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) với Ngoại tai ác là (||| 乾 qian2) Càn hay Ttách (天).

Ý Nghĩa Quẻ 45 Trạch Địa Tụy

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Địa Tụy, đồ gia dụng hình :::||: nói một cách khác là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ lắp thêm 45 của Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái ác là (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) và Ngoại quái là (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 46 Địa Phong Thăng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Địa Phong Thăng, trang bị hình :||::: còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ sản phẩm 46 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội tai quái là (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) và Ngoại tai quái là (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 47 Trạch Tbỏ Khốn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Tdiệt Khốn, trang bị hình :|:||: có cách gọi khác là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ thứ 47 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái ác là (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) cùng Ngoại tai quái là (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Tdiệt Phong Tỉnh, đồ vật hình :||:|: còn gọi là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ sản phẩm công nghệ 48 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) cùng Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 49 Trạch Hỏa Cách

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Hỏa Cách, đồ gia dụng hình |:|||: còn gọi là quẻ Cách (革 ge2), là quẻ sản phẩm 49 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) cùng Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, thiết bị hình :|||:| còn được gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ lắp thêm 50 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội tai quái là (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) với Ngoại quái quỷ là (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 51 Thuần Chấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Chấn, đồ gia dụng hình |::|:: có cách gọi khác là quẻ Chấn (震 zhen4), là quẻ thứ 51 trong các Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quỷ quái là (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Snóng (雷) cùng Ngoại quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 52 Thuần Cấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Cấn, đồ vật hình ::|::| có cách gọi khác là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ thứ 52 của Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quỷ quái là (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) cùng Ngoại quái là (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Sơn Tiệm, đồ gia dụng hình ::|:|| còn gọi là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ máy 53 trong Kinc Dịch. Nội quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 54 Lôi Trạch Quy Muội

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, thứ hình ||:|:: nói một cách khác là quẻ Quy Muội (歸妹 guī mèi)), là quẻ thiết bị 54 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤) và Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhèn) Chấn xuất xắc Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 55 Lôi Hỏa Phong

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Hỏa Phong, đồ vật hình |:||:: còn được gọi là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ sản phẩm 55 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 56 Hỏa Sơn Lữ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, đồ hình ::||:| nói một cách khác là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ thứ 56 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山). Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 57 Thuần Tốn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Tốn, vật dụng hình :||:|| có cách gọi khác là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ trang bị 57 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風)và Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 58 Thuần Đoài

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Đoài, vật dụng hình ||:||: còn được gọi là quẻ Đoài (兌 dui4), là quẻ thứ 58 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 59 Phong Tbỏ Hoán

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Thủy Hoán thù, vật dụng hình :|::|| còn được gọi là quẻ Hoán (渙 huan4), là quẻ sản phẩm công nghệ 59 vào Kinc Dịch. Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水). Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Trạch Tiết, trang bị hình ||::|: còn được gọi là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ máy 60 vào Kinh Dịch. Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤). Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tốt Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Phong Trạch Trung, đồ gia dụng hình ||::|| còn được gọi là quẻ Trung Phu (中孚 zchờ fù), là quẻ vật dụng 6một trong những Kinc Dịch. Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài hay Đầm (澤). Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn tốt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, đồ vật hình ::||:: còn được gọi là quẻ Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4), là quẻ máy 62 của Kinch Dịch. Nội quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山). Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế (vật dụng hình |:|:|:) có cách gọi khác là Ký Tế (既濟 jĩ jĩ), là quẻ thứ 63 của Kinc Dịch. Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 lĩ) Ly tuyệt Hỏa (火). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水).

Xem thêm: Huyện Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh, Giới Thiệu Khái Quát Huyện Trảng Bàng

Ý Nghĩa Quẻ 64 Hỏa Tdiệt Vị Tế 

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (đồ hình :|:|:|) có cách gọi khác là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ vật dụng 64 vào Kinh Dịch. Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tốt Nước (水). Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 lì) Ly hay Hỏa (火).