Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến (Quyển Thượng), ViệT Nam Thi Nhã¢N TiềN ChiếN

 - 
*Bạn đang xem: Việt nam thi nhân tiền chiến (quyển thượng), việt nam thi nhã¢n tiền chiến

*

*Xem thêm: 4 Nguyên Nhân Khó Thụ Thai Và Cách Khắc Phục, Muốn Có Con, Có Thai Nhanh Phải Làm Thế Nào

Showing all editions for "Việt Nam thi nhân tiền chiến" Sort by: Date/Edition (Newest First) Date/Edition (Oldest First)


Xem thêm: Sự Tích Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên

var isNewSearch = true; facetArrayObj = new Array(); savedSortElement = ""; savedSortDirection = ""; savedSpoofingIp = ""; fc=""; function facetInfo(indexedTerms, text, count) this.indexedTerms = indexedTerms; this.dontshowtext = text; this.count = count; function refineYourSearch(startRec, sortElement, sortDirection, elem, isEditionPage, refreshFormat) isNewSearch = false; jQuery("#inprefinesearch").dialog("open"); finalizeFacetCheckBoxes(); var facetQuery =""; var formatQuery = createFacetQueryForSection("format"); if(formatQuery.length > 0) formatQuery = "(" + formatQuery + ")"; var availOnlineQuery = createFacetQueryForSection("availonline"); if(formatQuery.length>0) facetQuery=" "+formatQuery; if(availOnlineQuery.length>0) facetQuery=facetQuery + " " + availOnlineQuery; var baseUrl = "/oclc/220836327/editions?editionsView=true&fq=&referer=di"; var baseUrlWithoutFacets = getBaseUrlWithoutFacets(baseUrl); var fq=getFacetQueryFromUrl(baseUrl); var checkedBoxes = getCheckedBoxes(); if(elem != null && elem.indexOf("availonline")>-1) if(availOnlineQuery.length==0) var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFtLimiter(fq); window.location = loc; return; else if(elem != null &và elem.indexOf("format")>-1) if(formatQuery.length==0 && availOnlineQuery.length==0) var loc = baseUrlWithoutFacets + "&fq=" + fqWithoutFormatLimiter(fq); window.location = loc; return; if(checkedBoxes.length>0) setCookie("selected_check_boxes", checkedBoxes); var qt="facet_fm_checkbox"; if(startRec!=null) qt="facet_fm_pagelink"; if(startRec==null &và sortElement!=null) qt="facet_fm_"+sortElement+"_"+sortDirection; var ajaxRefineSearchServiceUrl = baseUrlWithoutFacets+"&fq="+facetQuery; fq = removeFacets(fq); if(fq.length>0)ajaxRefineSearchServiceUrl += "%20%3E%20"+fq; if(startRec!=null) if(isEditionPage) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start_edition="+startRec; else ajaxRefineSearchServiceUrl += "&start="+startRec; setCookie("fm_facet_start", startRec); if(sortElement!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+sortElement; savedSortElement = sortElement; if(sortDirection!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+sortDirection;savedSortDirection = sortDirection; setCookie("fm_facet_se", savedSortElement); setCookie("fm_facet_sd", savedSortDirection); if(startRec==null && sortElement==null ) if(savedSortElement!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&se="+savedSortElement; if(savedSortDirection!=null) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&sd="+savedSortDirection; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&qt="+qt+"&refinesearch=true"; if(fc!=null &và fc.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&fc="+fc; if(savedSpoofingIp!=null && savedSpoofingIp.length>0) ajaxRefineSearchServiceUrl += "&ip="+savedSpoofingIp; ajaxRefineSearchServiceUrl += "&refreshFormat="+refreshFormat; OWC.UTIL.ajax( "url" : ajaxRefineSearchServiceUrl, "timeout" : 60 * 1000, // 60 seconds "error" : function (request, status, err) jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "block"); , "success" : function(data) var hasResults=false; jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "none"); jQuery(data).find("jid").each(function() var id = jQuery(this).text(); if(id=="refinesearch") hasResults=true; var content = jQuery(this).siblings("content").text(); jQuery("#done" + id).html(content); jQuery("#done" + id).css("display" : "block"); ); if(!hasResults) jQuery("#refinesearcherror").css("display" : "block"); if(refreshFormat) setFacetCheckBoxesByCookies(checkedBoxes); jQuery("#inprefinesearch").dialog("close"); ); function showMoreFacets() jQuery(".facet_li").each(function() jQuery(this).show(); );jQuery(".showmore_li").hide();jQuery(".showmore_li_next").show();function showMoreFacetsNext() jQuery(".facet_li_next").each(function() jQuery(this).show(); );jQuery(".showmore_li_next").hide();