MP3 KINH KIM CANG LUOC GIANG, THUYẾT GIẢNG HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

 - 
*

*


HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

B Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinc. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) C Cđộ ẩm Nang Tu Đạo. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Chụ Đại Bi. (01) Chứng Đạo Ca. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Công Án. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Công Phu Chiều. (01) (02) Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Hòa Thượng Tuyên ổn Hóa. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) D Diệu Pháp Liên Hoa Kinh-Phổ Môn Phẩm. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Đ Đại Bi Chụ Giảng Giải. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) G Gậy Kim Cang Hét. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) H Hoa Sen Ngày Xuân. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Hiếu Kinh Phật Giáo. (01) K Kinc Diệu Pháp Liên Hoa. Phđộ ẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn.

Bạn đang xem: Mp3 kinh kim cang luoc giang, thuyết giảng hòa thượng tuyên hóa

(01) (02) (03) (04) (05) Kinch Địa Tang. Quyển Thượng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Quyển Trung (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Quyển Hạ (24) (25) (26) (27) Kinc Địa Tạng Bồ Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) Kinc Kim Cang. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) Khai Thị 1. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Knhị Thị 2. (01) (02) (03) (04) (05) Khai Thị 3. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Knhị Thị 4. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Knhì Thị 5. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) Knhị Thị 5. 00-Tiểu Sử HT Tuyên Hóa 01-Thông Suốt Mọi Pháp Niệm Quán Âm 02-Quan Thế Âm Là Huynh Đệ 03-Knhì Thị Thất A Di Đà 04-Qui Cũ Thiền Thất 05-Thoại Đầu Chế Phục Vọng Tưởng 06-Chân Thật Tu Hành 07-Pmùi hương Pháp Điện Liệu 08-Ma Giúp Tu Đạo 09-Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma 10-Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng 11-Tđê mê Thọai Đầu 12-Chình ảnh Giới Thiền đức 13-Ngồi Thiền hậu Chấm Dứt Sinch Tử 14-Tu Hành Cần Nhẫn Nại 15-Tsi Thiền đức Knhì Ngộ 16-Còn Vọng Tưởng Không Knhị Ngộ 17-Knhị Ngộ Cần Ấn Chứng 18-Thiện tại Ác Và Tâm 19-Ngài Huyền Trang 20-Hồi Quang Phản Chiếu 21-Thiền hậu Đường là Đạo Tràng Tuyển Phật 22-Vô Tâm Đạo Nhân 23-Thiền đức Là Thực Tập Lục Độ 24-Công Đức Vô Tướng 25-HT Hư Vân 26-HT Tuyên ổn Hóa 27-Quả Tá 28-Quả Thuấn 29-6 Đại Tông Chỉ 30-Tsi Miết Sẽ Knhị Ngộ 31-Không Ttrẻ ranh Hơn 32-Tu Thành Phật 33-Chấm Dức Vọng Tưởng 34-Nhập Định Khác với ngủ 35-Kinch Lăng Nghiêm 36-Thức Tập Bác Nhã 37-Không Được Nói Dối 38-Phải chịu đựng khổ 39-Trừ Vọng Tâm duy trì Chân Tâm 40-Hãy Tự Độ 41-Khắc Phục Cửa Đầu 42-Đủ Tư Cách Tyêu thích Tnhân từ 43-Thân Mang Bệnh 44-Chiêu Cảm Ma 45-Tứ Thiền khô Thiên 46-Bí Quyết Tsay đắm Thiền đức 47-Kiếm Báu Chặt Vọng Tưởng Knhì Thị 6. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kinc Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phần 01. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Phần 02. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Phần 03. (01) (02) (03) (04) (05) (06) Phần 04.

Xem thêm: Xem Ngày Sinh Tháng Đẻ 2021 #Đoán Tử Vi Tương Lai #Coi Số Mệnh

(01) (02) (03) (04) (05) Phần 05. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) Kinc Lăng Nghiêm. Chương thơm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viễn Thông và Phật Tmáu Kinh A Di Đà. Phần 01. (01) (02) Phần 02. (01) Phần 03. (01) Phần 04. (01) Phần 05. (01) Kinc Lục Tổ Pháp Bảo Đàn. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Kinh Thủ Lăng Nghiêm. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

L Làm Ác Gặp Dữ. (01) Lăng Nghiêm Thập Chú. (01) Lục Tổ Đàn Kinch. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) N Những Tnhì Nhi Vô Tội. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Niệm Phật Viên Thông. (01) P Pháp Ngữ. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Pháp Ngữ Lục. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Pháp Nhũ Thâm Ân. (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) Phát Bồ Đề Tâm. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Phật. (01) (02) Phật Thuyết Kinh A Di Đà. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Phật Tngày tiết Tứ Thập Nhị Chương thơm Kinh. (01) (02) (03) (04) (05) Phật Tngày tiết Kinh Tứ đọng Thập Nhị Chương thơm. Phần 01. (01) (02) (03) (04) (05) Phần 02. (01) Phần 03. (01) Phần 04.

Xem thêm: Bài Cúng Ngày Rằm Tháng 7, Văn Khấn Lễ Vu Lan Và Bài Cúng Lễ Xá Tội

(01) Q Quỷ Bức Thiền Sư. (01) T Tam Bộ Nhất Bái. (01) Từ Hư Không Trở Về Hư Không. Phần 01: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) Phần 02: (001) (002) (003) (004) (005) (006) (007) (008) (009) (010) (011) (012) (013) (014) (015) (016) (017) (018) (019) (020) (021) (022) (023) (024) (025) (026) (027) (028) (029) (030) (031) (032) (033) (034) (035) (036) (037) (038) (039) (040) (041) (042) (043) (044) (045) (046) (047) (048) (049) (050) (051) (052) (053) (054) (055) (056) (057) (058) (059) (060) (061) (062) (063) (064) (065) (02015.vn) (067) (068) (069) (070) (071) (072) (073) (074) (075) (076) (077) (078) (079) (080) (081) (082) (083) (084) (085) (086) (087) (088) (089) (090) (091) (092) (093) (094) (095) (096) (097) (098) (099) (100) (101) Thủy Kính Hồi Thiên Lục. Phẩm Đế Vương. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) V Văn Khuyến Bồ Đề Tâm. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca. (01) (02) (03) (04) (05) (06)