Kinh dược sư, hướng dẫn cách tụng và tải

 - 

LỄ PHẬT

* Chí trọng tâm đhình ảnh lễ: Nam tế bào Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư, hướng dẫn cách tụng và tải

* Chí chổ chính giữa đhình họa lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Clỗi tôn Bồ tát, Linc Sơn Hội ThượngPhật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí trọng điểm đhình họa lễ: Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới cha ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vớt nai lưng gian

Trời fan trong sáng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo sự đóa sen đá quý.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của chổ chính giữa đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, bởi vì Ngài có đủ sức khỏe của trung khu đại bi. Conxin quy y với đấng cứu giúp loại người ra khỏi tai nạn đáng tiếc. Vì Ngài gồm đủ thần lựcnên người ta gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần crúc làm cho bọn chúng sanh được an vui ích lợi. Thần chụ cực kì thùthắng, vị nó khiến cho ác ma cấp thiết tới gần; thật là linc nghiệm vì chưng nó rất có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú nlỗi sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng khôn cùng thoát thế gian, Bậc sưtử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm crộng ngôn, trì tụng chơnngôn, khiến cho crộng ngôn linch nghiệm.

Đấng tối chiến thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài làm cho thần chú linc nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông từ tại. Xin Ngài đẩy mạnh sức mạnh đại từ bỏ trên.

Đấng không ô nhiễm và độc hại, Đấng xa rờiè cổ cấu, Đấng bao gồm body không ô nhiễm! Hãy mang lại, xin Ngài mở ra.

Đấng từ tại vào đời! Xin Ngàitrừ độc ttê mê lam, trừ độc săn năn, trừ độc dở hơi mê mệt tsi mê ái, trừ sạch sẽ phiền khô nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến nhanh, hãy tiến tới.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm chochúng sinh giác ngộ.

Đấng bao gồm không thiếu lòng từ! Chúng coný muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, phần đông điều mongước đầy đủ được thành quả.

Bậc thắng lợi đệ nhất! Xin banmang đến con tnhân từ định an vui, sức khỏe vô cùng.

Đấng thành tích vĩ đại! Người mặcgần cạnh đen, mình choàng domain authority hổ, tay vậy hoa sen, tay vắt kim cang, tay vậy pháploa giác ngộ đa số fan, tay gắng tích trượng võ thuật cùng cũng thành công, bêntả thì gồm mãnh trúc, mặt hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho nhỏ an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả khao khát những được thắng lợi.

Thật linc nghiệm, thần crúc thậtlinch nghiệm, thần crúc của Đấng toàn năng thật là linc nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đhình họa lễ chư Phậtnói pháp tkhô nóng tịnh kỳ diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn vớ cảhọa tai, hãy có tác dụng sạch toàn bộ họa tai.

Này Sức nóng! Hãy vạc hỏa, pháthỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện thêm, xuấthiện nay để tiêu trừ họa tai tăm tối, tạo nên bầu trời trong sáng, lành mạnh, thiệt anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén gỗ rán đàn

Khói thơm ngát khắp è gian

Ba nđần thế giới phần đông tkhô nóng tịnh

Mười phương thơm chỏng Phật hiện tại thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni vạc đại nguyện

Thọ trì khiếp Dược Sư

Trên thường tư ơn nặng

Dưới cứu giúp khổ tam đồ

Nếu gồm kẻ thấy nghe

Đều phát trung ương Bồ đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe nhỏng vọc, một thungơi nghỉ nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang lại thành Quảng Nghiêm bên dưới cây tiếng nhạc, cùng rất támnđần Tỳ kheo, bố vạn sáu nngốc Bồ tát, chén bộ Thiên long, bạn với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ đồng hồ Vnạp năng lượng Thù Bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối lẹo tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, làm cho mọitín đồ Từ đó tu hành, được sinh công đức cùng nêu gương giỏi cho chúng đời sau”.

Đức Phật lập tức bảo: "Hay nuốm, haycố, Văn uống Thù Sư Lợi! Ông mong mỏi Ta nói thương hiệu, bổn định nguyện, công đức chỏng Phậtcho việc đó hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được an toàn trong đời Tượng pháp. Ông phải lóng nghe với suy nghĩ kỹ, ta vẫn vì chưng ông mà lại nói”.

Văn uống Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng:"Chúng con mong mỏi nghe. Cúi xin Thế Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật ngay thức thì bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ bỏ phía trên đào bới pmùi hương Đông biện pháp mười muôn ức cõi nước clỗi Phật tất cả mộtnhân loại tên là Tịnh Lưu Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly QuangVương Như Lai. Mọi người tôn thờ, bởi Ngài biết rõ thật tướng mạo những pháp, giảiđược gần như vấn đề xẩy ra trong đời và quá khó khăn, làm cho Thầy Ttách bạn, là bậctôn quý. lúc còn tu hạnh Bồ tát, tất cả phạt Mười nhị Đại nguyện khiến cho hữu tìnhcầu chi được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, Lúc chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang của Ta chiếu khắp vô lượng vô biêntrái đất, khiến cho chúng thơ mộng thấy ánh quang quẻ này, thân trung khu tkhô giòn tịnh, đủtướng mạo trượng phu, siêng tu Lục độ, rời hải dương trần khổ, vào chốn Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta như ngọc lưu giữ ly, vào ngoại trừ tốt nhất, tinh sạchtrọn vẹn, hào quang đãng tỏa nắng chiếu mọi mười phương thơm. Các bọn chúng thơ mộng sống nơibất minh cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy trung ương chấp thuận.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, cần sử dụng trí phương tiện dạy dỗ chúng lãng mạn khiến tin lẫn nhau,tạo nên dân giàu nước mạnh bạo.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, nếu tất cả thơ mộng tu theo tà giáo, thì Ta khiến chúng ta trsống vềchánh đạo. Nếu theo nhị quá, thì Ta khiến họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, giả dụ gồm hữu tình sinh sống vào giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến cho họ không hề thiếu Tam tụ tịnh giới. Nếu ai bỏ phạm nhưng nghe danh Ta, tâm ngay lập tức thanh hao tịnh, không đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có lãng mạn toàn thân hèn nhát, không được sáu cnạp năng lượng, xấuxí, khù khờ, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, láchủi, cuồng loạn, Chịu những hại não. Nghe được danh Ta, ngay lập tức được khỏi bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ hữu hiệu.

Xem thêm: Mơ Thấy Đánh Nhau Đánh Số Gì ? Tịch Số Đề Đánh Lộn

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có lãng mạn sở hữu căn bệnh hiểm ác, ko fan cứuchữa, ko vị trí cậy dựa vào, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức khắc được khỏibệnh, thân trung tâm tkhô nóng tịnh, quyến trực thuộc quây quần.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu tất cả thơ mộng với thân thiếu phụ Chịu đựng những âu sầu,ước ao cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân chổ chính giữa thanh hao tịnh, đủ tướng mạo trượng phu,tiến đến Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, trường hợp bao gồm lãng mạn sa vào lưới ma, tả đạo ràng buộc, Tasử dụng phương tiện khai thị mang lại họ, khiến cho ngoài mặt đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứngquả Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp có lãng mạn do vì chưng vô minch phạm cần sai lầm, cần bịgiam giữ, Chịu đựng nhiều gian khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy tức tốc được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, Khi hội chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp có fan như thế nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn uống cơ mà chế tác nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng tchúng ta trì, thì Ta khiếnhọ gồm đủ đồ vật thực cùng dạy dỗ pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, Khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp có bạn như thế nào nghèo cùng hèn mạt, khôngcó áo mang, muỗi mòng cắn đốt, rét rét mướt dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngthọ trì, thì Ta khiến họ có đủ đồ dùng, quần áo tốt đẹp mắt, của báu dư quá.

"Lại này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư cấp thiết nghĩ về bàn. Vì cố gắng các ông buộc phải khuim bọn chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báutrực tiếp mặt hàng cũng tương tự Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm gặp lại của đa số Bồ tátNhứt sinh bửa xứ, bên dưới sự lí giải của hai Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, NguyệtQuang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Ở thế giới nàylại có tương đối nhiều fan lưỡng lự lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin,không ưa bố thí, tsi mê lam, íchkỷ, giật chiếm của người. Saulúc chết thật, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, buồn bã, lưu giữ niệm thương hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại có tác dụng người. Nhờ công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, cần hành tía thí,góp kẻ nghèo thuộc, vững mạnh thiện nay căn, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen bản thân, chê người, tôn thờ hung thần, làm bạncùng với ma, Khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, lập tức khỏimặt đường mê, bờ giác quay về, xuống tóc học tập đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghecác, chiến thắng Lục độ cừ khôi, cđợi lên bờ giác.

"Ở trường thích hợp khác, nếu bị kẻ ácdựa vào cậy quỷ thần, Hay là phù thủy, yếm đối trù ẻo, cực khổ hết sức. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chụ, thì kẻ hung tàn cũng đề xuất nhân từ và phân phát lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu tất cả Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, dẫu vậy không quyết trung tâm, cho thời gian mạng tầm thường cơ mà nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Văn uống Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồtát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, trường đoản cú khắp mười pmùi hương chỉ lối chuyển đườngđến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng trọn phước. Tuổi ttránh lúc không còn, sinh lại làm cho cõi trần, có tác dụng Chuyển luân vương vãi,được người thành kính. Bốn phương yên ổn tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa mọi nhàsiêng tu thập thiện, tía nghiệp tkhô giòn tịnh, đủ tướng mạo trượng phu.

"Lại này Văn uống Thù Sư Lợi! Sau Khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư phátvai trung phong đại tự, tức tốc vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, ttiết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho bacõi bốn loại không còn phần lớn bệnh dịch tai quái ác. Nếu chỏng Bồ tát sinh sống đời sau, gặpdịch nan y, đề nghị trì chú này vào chén ăn cơm nước sạch mát, không có vi trùng, mang lại căn bệnh nhâncần sử dụng, lập tức được khỏe khoắn. Bồ tát nhiều hạnh làm thuốc cứu vớt bạn, phước các vôlượng, hiện nay đời được bạn kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinch tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy giờ đồng hồ Vnạp năng lượng Thù Bồ tát xin Phậttruyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu giúp đời mnghỉ ngơi đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườilàm sao cúng nhịn nhường cầu phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm trêntòa cao, rải hoa thắp nhang, đốt đèn tục mạng. Giữ tâm tkhô nóng tịnh, ko giận,ko ai oán, thương thơm xót bọn chúng sinh, khởi tâm cứu hộ. Luôn lưu giữ bổn định nguyện côngđức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy dỗ người làm phước, thì được công đứcquan yếu suy nghĩ bàn.

"Nếu sinh sống trần gian, quá núi băngndại dột, luôn luôn gặp mặt tai nạn thương tâm, nước trôi, lửa cháy, quan lại lại hành quyết, dưới biển khơi cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp địa điểm, hết đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn uống lành đời trước, nênnhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần crúc, nức hiếp niệm thọ trì, tất cảtội này theo đây tan mất.

"Nếu bao gồm Phật tử lỡ phạm cnóng giới,hại đọa tam thứ, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nhỏng Lai. Nhờ côngđức này, khỏi đường sinh tử.

"Nếu gồm thiếu nữ chịu khổ lúc sinh,sức lực đánh tan, tưởng chừng đề nghị chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nhỏng Lai, ngay tức thì không còn khổ cực, hạ sanh maulẹ, mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan tất cả tin việc ấy? A Nan vùng dậy nhưng mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng dần lên, mặttrời lạnh lại, khẩu ca Như Lai ko khi nào không nên. Nhưng chúng đời sau tánh haykiêu căng, không tin tưởng lời Phật, sẽ ảnh hưởng đọa lạc sinh sống vùng tam đồ”.

Bấy tiếng, vào bọn chúng hội này cómột Bồ tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! Sau Lúc Nlỗi Lai khử độ, những người buồn bã, bệnh trở nặng, gầy gầy; bà con, bằng hữu nhiệt thành cứu chữa trị,mà vẫn ko ngoài, lại thấy sứ mang Diêm Ma sau thời điểm soát sổ chuyển hồn về địa phủvẫn ngóng xét xử. Nếu bao gồm Phật tử vì người bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, nồng hậu nguyện cầu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai. Thần thức bạn này rất có thể quay trở lại,lưu giữ rõ các bài toán nghỉ ngơi chốn âm ty; cho nên vì vậy từ bỏ phía trên siêng năng tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan mong nắm rõ ràngvề đèn cứu giúp mạng cùng rất thầnphan, làm thế nào giải oan cho tất cả những người sẽ bị tiêu diệt.

Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan,sinh sống trong trần thế trường hợp có kẻ bệnh dịch, muốn được bình yên, vớ từ đầu đến chân thân yêu cầu giữtám phần trai giới, mlàm việc kho tía thí, cúng nhường chúng Tăng, lập lũ treo phan tụcmạng trước bảy mẫu của Phật Dược Sư, tư mươi chín ngày đêm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần crúc. Làm đủViệc ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy tiếng, A Nan nói mạng đã không còn,làm sao ko chết, cơ mà được sống thêm?

Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "ThếTôn gồm dạy chín một số loại hoạnh hồn, vì thế ta khuyên ổn làm phan và đèn tục mạng, đểngoài tai nạn, được sinh sống vĩnh viễn. Chín trang bị hoạnh này thật chưa không còn số, nhưng mà vìquá khổ, phải đề xuất chết oan.

"Thđọng nhứt, bạn căn bệnh không đủdung dịch thang, không người chăm lo, bệnh dịch ko đáng chết cơ mà đề xuất khuất. Thứhai, rất nhiều kẻ nghịch bời, đam mê tửu nhan sắc. Thđọng tía, bị bắt, bị xử tử hình. Thứ tứ,bị tiêu diệt chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi trường đoản cú bên trên cao. Tám,bị khổ đau bởi vì lầm thuốc độc. Thđọng chín, mai một vày thiếu thức ăn uống, cần bị chếtoan, nên làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Tại trên chũm gianhay thao tác ác, Diêm vương vãi xử phạt, buộc phải giảm tuổi thọ. Ta khuyên các ngườipchờ sanh, tu phước, để được tchúng ta mạng lâu dài”.

Bấy tiếng, vào chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng với thần binch, toàn bộ vạc trọng điểm quy y Tam Bảovà nguyện vày đạo, tương hỗ tín đồ đời. Bất cứ đọng chỗ nào khiếp này lưu cha, quyếtlòng cỗ vũ tín đồ trì tởm này ra khỏi nàn tai, cầu bỏ ra được nấy. Và tronglúc đó, sử dụng chỉ năm màu gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần crúc, ước nguyệnkhông hề thiếu, new toá dây ra. Tên của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng mạo, Pphân tử ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng tá, Át Nể La đại tướng tá, SanĐể La đại tướng tá, Nrộng Đạt La đại tướng tá, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng tá,Crộng Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng tá, Tỳ Yết La đại tướng thường ngơi nghỉ Tabà.

Đức Phật Thích Ca ngay tức khắc khen mườinhị Dược Xoa đại tướng tá với thần binh cứu giúp khổ độ sinh, thường ơn clỗi Phật.

A Nan lại bạch: "Kinch Call tên gì, làm sao tbọn họ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ gớm Call Dược SưLưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai Bổn định Nguyện Công Đức, giỏi Thập Nhị Thần Tướng NhiêuÍch Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng hotline Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, nhưng tchúng ta trì.

Phật nói lời này, chỏng đại Bồ tát,chén bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám nngốc Thánh Tăng các rấtsung sướng, tín tchúng ta phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phạt đế bệ gần kề xả,lủ rô mê say lưu giữ ly bác bỏ lượm bà hắc ra xà mang. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ tiếp giáp thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ liền kề xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp cphía bao đời những giải hết

Rửa không bẩn lòng è phân phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, khẩn khoản giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy tâm đống ý Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười hai thần tướng mạo đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long Bát cỗ phần lớn tùy hỷ

Tà ma ngoại đạo phải tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP.. CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, đêm mạnh khỏe,đêm ngày sáu thời hồ hết lành mạnh. Xin nguyện Từ bi thường xuyên gia hộ.

Nguyện ngày lành mạnh, đêm mạnh khỏe,hôm mai sáu thời đều mạnh khỏe. Xin nguyện Tam Bảo thường xuyên gia hộ.

Xem thêm: Biểu Tượng Phát Xít Đức - Tìm Hiểu Biểu Tượng Và Ý Nghĩa Cờ Phát Xít Đức

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,sớm hôm sáu thời các an lành. Nguyện chỏng Hộ Pháp thường ủng hộ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng,trí huệ nhỏng biển lớn. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sinh,thống lý đạichúng, tất cả không ngại (1 lạy)