KINH A DI ĐÀ ÂM HÁN, KINH A DI ĐÀ (HÁN VIỆT)

 - 

*
1. LƯ-HƯƠNG TÁN 炉 香 赞Lư mùi hương xạ nhiệt 炉 香 乍 热。Pháp giới mông huân 法 界 蒙 薰。Chỏng Phật hải hội tất diêu văn 诸 佛 海 会 悉 遥 闻。Tùy xứ kiết tường vân 随 处 结 祥 云。Thành ý phương ân 诚 意 方 殷。Clỗi Phật hiện nay toàn thân. 诸 佛 现 全 身。南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 (三 称)Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

2. QUÁN TƯỞNGNăng lễ, snghỉ ngơi lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,Ngã thử đạo tràng nhỏng Ðế-châu,Thập pmùi hương chư Phật ảnh hiện nay trung,Ngã thân ảnh hiện clỗi Phật tiền,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Bạn đang xem: Kinh a di Đà Âm hán, kinh a di Đà (hán việt)

3. ĐẢNH LỄChí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không biến đổi pháp giới quá, hiện nay, vị lai thập phương thơm chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)Chí trung tâm đhình họa lễ: Nam mô Tây Pmùi hương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tkhô cứng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

4. TÁN PHẬT阿 彌 陀 佛 身 金 色A Di Đà Phật thân kyên sắc相 好 光 明 無 等 倫Tướng hảo quang đãng minc vô đẳng luân白 毫 宛 轉 五 須 彌Bạch hào uyển gửi ngủ tu di紺 目 澄 清 四 大 海Hám mục trừng tkhô giòn tứ đọng đại hải光 中 化 佛 無 數 億Quang trung hóa Phật vô vàn ức化 菩 薩 眾 亦 無 邊Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên四 十 八 願 度 眾 生Tứ thập chén nguyện độ bọn chúng sanh九 品 咸 令 登 彼 岸Cửu phẩm hàm linc đăng bỉ ngạn.

5. 開 經 偈 KHAI KINH KỆ無 上 甚 深 微 妙 法Vô thượng thậm rạm vi diệu pháp,百 千 萬 劫 難 遭 遇Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,我 今 見 聞 得 受 持Ngã kyên loài kiến vnạp năng lượng đắc thọ trì,願 解 如 來 真 實 義Nguyện giải Nhỏng Lai chân thực nghĩa.

6. PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 佛 說 阿 彌 陀 經

Nhỏng thị té văn: Nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, dữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A-la-hán, bọn chúng snghỉ ngơi tri thức: Trưởng-lão Xá-lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-Liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-Diên, Ma-ha Câu-hy-La, Ly-bà-nhiều, Châu-lợi bàn-đà-dà, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô Phả-la-đọa, Ca-lưu lại dà-di, Ma-ha Kiếp-tân-mãng cầu, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, nhỏng thị đẳng chỏng đại đệ tử. Tinh chỏng Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lợi Pháp-vương-tử, A-dật-nhiều Bồ-tát, Kiền-đà-ha-đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, dữ nlỗi thị đẳng chư đại Bồ-tát, Cập Thích-đề-hoàn-nhơn đẳng, vộ lượng chỏng thiên đại bọn chúng câu.

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目乾連。摩訶迦葉。摩訶迦栴延。摩訶拘絺羅。離婆多。周梨槃陀迦。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄俱羅。阿樓馱。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng-lão Xá-lợi-Phất: “Tùng thị Tây-pmùi hương vượt thập vạn ức Phật-độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kyên hiện thời tngày tiết Pháp. ”

爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。

Xá-lợi-Phất: Bỉ độ hà cố danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sinch vô hữu chúng khổ, đản tbọn họ chư lạc, cầm cố danh Cực-lạc.

舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生無有眾苦。但受諸樂故名極樂。

Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng sản phẩm thọ, giai thị tđọng bảo, châu tráp vi nhiễu, thị thế bỉ quốc, danh vi Cực-lạc.

又舍利弗。極樂國土。七重欄楯七重羅網七重行樹。皆是四寶周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。

Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa cha địa, tứ biên giai đạo, kim-ngân, lưu-ly, pha-lê hiệp thành, thượng hữu thọ các, diệc dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-óc, nhi nghiêm mức độ chi; trì trung liên hoa, đại nlỗi xa luân, tkhô giòn sắc đẹp thanh khô quang, huỳnh dung nhan huỳnh quang đãng, xích sắc đẹp xích quang, bạch sắc, bạch quang quẻ, kỳ diệu hương thơm khiết. Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ, thắng lợi nhỏng thị công-đức chỉnh tề.

又舍利弗。極樂國土有七寶池。八功德水充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃頗梨合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃頗梨車磲赤珠馬瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光微妙香潔。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴

Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, hay tác thiên nhạc, huỳnh kyên ổn vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng-sinch, thường xuyên dĩ tkhô nóng đán, những dĩ y kích, thịnh bọn chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thơm, thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời, trả đáo bổn quốc, phạn thực gớm hành. Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc độ thành tựu nhỏng thị công đức chỉnh tề.

又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金為地。晝夜六時雨天曼陀羅華。其國眾生常以清旦各以衣裓盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴

Phục đồ vật, Xá-lợi-Phất, bỉ quốc hay hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc đẹp đưa ra điểu: bạch-hạc, khổng-tước đoạt, anh-võ, xá-lợi, ca-lăng-tần-già, cọng-mạng đưa ra điểu. Thị chỏng chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn thăng hoa, ngũ-cnạp năng lượng, ngũ-lực, thất-bồ-đề phần, bát-thánh-đạo phần, nlỗi thị đẳng pháp. Kỳ độ bọn chúng sinc, văn uống thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá-lợi-Phất, nhữ đồ vị test điểu thiệt thị tội báo ssinh hoạt sinh. Ssống dĩ mang hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo, Xá-lợi-Phất, kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo bỏ ra danh, hà huống hữu thiệt. Thị clỗi bọn chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linch pháp âm tuyên ổn lưu, chuyển đổi sở tác.

復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法。其土眾生聞是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。

Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy cồn, clỗi bảo hàng tchúng ta, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác. Vnạp năng lượng thị âm đưa, thoải mái và tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chí trung tâm. Xá-lợi-Phất. kỳ phật quốc độ, thành tích như thị công đức chỉnh tề.

舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土成就如是功德莊嚴。

Xá-lợi-Phất, ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà ráng hiệu A-di-Đà? Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quang quẻ minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô slàm việc vật cản, thị vậy hiệu vi A-di-Đà. Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nrộng dân, vô lượng, vô bờ a-tăng-kỳ kiếp, nắm danh A-di-Đà. Xá-lợi-Phất, A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。是故號為阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛成佛已來於今十劫。

Hựu Xá-lợi-Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh-vnạp năng lượng đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị toán thù số, đưa ra sở năng tri, chỏng Bồ-tát chúng, diệc phục nhỏng thị. Xá-lợi-Phất, bỉ Phật quốc độ, thắng lợi nhỏng thị công-đức trang-nghiêm.

又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸諸菩薩亦復如是。舍利弗。彼佛國土成就如是功德莊嚴

Hựu Xá-lợi-Phất, Cực-lạc quốc-độ, chúng-sinch sinc trả, giai thị A-bệ-bạt-trí, kỳ trung nhiều hữu độc nhất sinch té xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, ssinh sống năng tri bỏ ra, đản khả dĩ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ tngày tiết.

又舍利弗。極樂國土眾生生者皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。

Xá-lợi-Phất, chúng sinch văn uống giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinc bỉ quốc. Snghỉ ngơi dĩ đưa hà? Đắc dữ nhỏng thị chỏng thượng thiện nay nrộng, câu hội nhứt xứ

舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。

Xá-lợi-Phất, bất khả dĩ tđọc thiện căn phước đức nrộng duyên đắc sinh bỉ quốc.

舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。

Xá-lợi-Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nay nữ giới nhơn, vnạp năng lượng tngày tiết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược tốt nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tđọng nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, độc nhất trọng tâm bất loàn, kỳ nrộng lâm mạng phổ biến thời, A-Di-Đà Phật dữ chỏng Thánh-bọn chúng, ngày nay kỳ tiền. Thị nhơn bình thường thời, trọng điểm bất điên hòn đảo, tức đắc vãng sinc A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.

Xem thêm: Cách Bài Trí Bàn Thờ Ông Địa Thần Tài, Cách Bài Trí Bàn Thờ Thần Tài Để Đón Lộc Vào Nhà

舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

Xá-lợi-Phất, ngã kiến thị lợi, ráng thuyết demo ngôn. Nhược hữu bọn chúng sinh văn uống thị tngày tiết giả, ưng đương phân phát nguyện, sinch bỉ quốc độ.

舍利弗。我見是利故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願生彼國土

Xá-lợi-Phất, như vấp ngã kim giả, tán thán A-Di-Đà Phật, bất khả bốn nghì công đức đưa ra lợi.

舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

Đông phương thơm diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng tá Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang Phật, Diệu-âm Phật, nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, trở nên phú tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinch đương tín thị “xưng tán bất khả tứ nghì công-đức, độc nhất thiết clỗi Phật, snghỉ ngơi hộ niệm kinh”.

東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Nam phương thơm thế-giới hữu Nhật-nguyệt-đăng Phật, Danh-văn-quang đãng Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tu-di-đăng Phật, Vô-lượng-tinh-tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, phát triển thành prúc tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinc đương tín thị “xưng tán bất khả tư nghì công-đức, tuyệt nhất thiết clỗi Phật slàm việc hộ niệm kinh”.

舍利弗。南方世界有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Tây pmùi hương thế-giới hữu Vô-lượng-tbọn họ Phật, Vô-lượng-tướng Phật, Vô-lượng-tràng Phật, Đại-quang quẻ Phật, Đại-minc Phật, Bảo-tướng mạo phật, Tịnh-quang đãng Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá, đổi thay phú tam thiên đại thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả bốn nghì công-đức độc nhất vô nhị thiết chỏng Phật, sngơi nghỉ hộ niệm kinh”.

舍利弗。西方世界有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Bắc phương quả đât hữu Diệm-kiên Phật, Tối-thắng-âm Phật, Nan-trở Phật, Nhựt-sinh Phật, Võng-minc Phật, nlỗi thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ-quốc, xuất quảng trường thiệt tướng tá, phát triển thành phụ tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tứ nghì công-đức, tuyệt nhất thiết clỗi Phật, ssinh hoạt hộ niệm kinh”.

舍利弗。北方世界有焰肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Hạ phương thế-giới, hữu Sư-tử Phật, Danh-văn Phật, Danh-quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp-tràng Phật, Trì-pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng tá biến phụ tam thiên đại thiên thế-giới, tngày tiết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng bọn chúng sinh đương tín thị “xưng tán bất khả tư nghì công-đức, độc nhất thiết clỗi Phật ssinh sống hộ niệm kinh”.

舍利弗。下方世界有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, Thượng pmùi hương thế-giới hữu Phạm-âm Phật, Tú-vương vãi Phật, Hương-thượng Phật, Hương-quang Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tạp-dung nhan Bảo-hoa Nghiêm-thân Phật, Ta-la Thọ-vương vãi Phật, Bảo-hoa-đức Phật, Kiến-nhất-thiết-nghĩa Phật, Như-tu-di-đánh Phật, Như thị đẳng hằng-hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến prúc tam thiên đại thiên quả đât, thuyết thành thiệt ngôn: nhữ đẳng chúng sinch đương tín thị “xưng tán bất khả tứ nghì công-đức, nhất thiết clỗi Phật sở hộ niệm kinh”.

舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

Xá-lợi-Phất, ư nhữ ý vân hà? hà nỗ lực danh vi “nhất thiết chỏng Phật, snghỉ ngơi hộ niệm kinh?” Xá-lợi-Phất, nhược hữu thiện nay nam giới tử, thiện-cô gái nrộng, văn thị gớm, tbọn họ trì giả, cập văn chư Phật danh trả, thị chư thiện nay phái nam tử, thiện tại con gái nhơn giai vi độc nhất vô nhị thiết chỏng Phật đưa ra ssống hộ niệm, giai đắc bất tân hận gửi ư A-nậu đa-la Tam miệu Tam-Bồ-đề. Thị thế Xá-lợi-Phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ xẻ ngữ, cập chỏng Phật snghỉ ngơi ttiết.

舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子善女人。皆為一切諸佛共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說

Xá-lợi-Phất, nhựơc hữu nrộng dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phạt nguyện, dục sinch A-Di-Đà Phật quốc mang, thị chư nhơn đẳng giai đắc bất thối chuyển ư A-nậu đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sinc, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cầm cố Xá-lợi-Phất, clỗi thiện-nam-tử, thiện-nữ-nrộng, nhược hữu tín đưa, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.

舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願生彼國土

Xá-lợi-Phất, nhỏng bửa kyên ổn trả, xưng tán chỏng Phật, bất khả bốn nghì công đức; bỉ clỗi Phật đẳng diệc xưng tán xẻ bất khả bốn nghì công đức, nhi tác thị ngôn: Thích-ca Mâu-ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu đưa ra sự: năng ư Ta-bà quốc-độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền đức óc trược, chúng sinc trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, vị chư bọn chúng sinc, ttiết thị tốt nhất thiết thế-gian nan tín bỏ ra pháp.

舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛能為甚難希有之事。能於娑婆國土五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法。

Xá-lợi-Phất, đương tri vấp ngã ư ngũ trược ác cầm cố, hành demo nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam Bồ-đề, vị nhứt thiết trần gian, tngày tiết test nan tín đưa ra pháp, thị vi thậm nan.

舍利弗當知。我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間。說此難信之法。是為甚難。

Phật tngày tiết test khiếp dĩ, Xá-lợi-Phất, cập clỗi Tỳ-kheo, độc nhất vô nhị thiết thế-gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn uống Phật slàm việc ttiết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說歡喜信受。作禮而去

7. 懺 悔 文 SÁM HỐI VĂN往 昔 所 造 諸 惡 業Vãng tích ssống chế tạo chỏng ác nghiệp皆 由 無 始 貪 嗔 痴Giai vày vô tdiệt tsi sân si從 身 語 意 之 所 生Tùng thân ngử ý chi slàm việc sanh一 切 我 今 皆 懺 悔Nhất thiết ngã kyên ổn giai sám hối

8. TAM TỰ QUY YTự quy y Phật. Đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo, phân phát vô thượng tâm. (1 lạy)Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh thâm nhập gớm tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô mắc cỡ. (1 lạy)

9. PHÁT NGUYỆN願 生 西 方 淨 土 中,Nguyện sanh Tây Phương thơm Tịnh Độ trung,九 品 蓮 花 為 父 母。Cửu phẩm liên hoa vi prúc mẫu mã,花 開 見 佛 悟 無 生,Hoa knhị con kiến Phật ngộ vô sinh,不 退 菩 薩 為 伴 侶。Bất thối bồ tát vi các bạn lữ.

Xem thêm: Giải Đáp Chồng Kỷ Tỵ Vợ Ất Hợi 1995, Chồng Kỷ Tỵ 1989 Vợ Ất Hợi 1995 Sinh Con Năm Nào

10. 回 向 HỒI HƯỚNG願 以 此 功 德。Nguyện dĩ demo công đức,莊 嚴 佛 淨 土。Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,上 報 四 重 恩。Thượng báo tđọng trọng ân,下 濟 三 途 苦。Hạ tế tam thứ khổ,若 有 見 聞 者。Nhược hữu kiến văn uống đưa,悉 發 菩 提 心。Tức phát bồ đề trung khu,盡 此 一 報 身。Tận test độc nhất báo thân,同 生 極 樂 國。Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

南 無 阿 彌 陀 佛 Nam Mô A Di Đà Phật

Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà – Phiên Bản Tiếng Viêt PDFPhật Tngày tiết A Di Đà Kinch – Phyên Hoạt Hình Phật Giáo 2014