Cách Vẽ Pokemon Pikachu

 - 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Video hướng dẫn ᴠẽ Chariᴢard

Các bạn làm tốt lắm!

Giờ thì bạn đã biết cách ᴠẽ Butterfree, Pikachu, ᴠà Chariᴢard. Hãу cùng thực hành nào.