Cách Khai Triển Nhị Thức Niu Tơn

 - 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và thay đổi số hạng kia có hệ số ko cất k hoặc chứa k cơ mà tổng mới dễ dàng tính rộng hoặc sẽ có sẵn.