Cách Chuyển Động Từ Sang Danh Từ

 - 

Cách chuyển động từ bỏ thành danh tự vào tiếng anh

Dưới đó là tổng hòa hợp cách gửi Động Từ thành Danh Từ, Tiếng Anh Lê Nguyệt tin tưởng rằng, bạn cũng có thể áp dụng tốt phần đông kiến thức này vào tiếp xúc tiếng anh với tự tín hơn khi nói chuyện với người quốc tế. ^^

Cùng tò mò cụ thể về nội dung này sau đây nhé:

1. Những rượu cồn trường đoản cú tận cùng bằng ate, ect, bit, ess, ict, ise, pt, uct, ute … trở qua danh tự bằng cách thêm đuôi –ion (hễ từ nào tận thuộc bởi –e bắt buộc bỏ đi trước khi thêm tiếp vị ngữ này)– to lớn adopt – adoption (sự thừa nhận)– to lớn confess – confession (sự thụ tội)– khổng lồ construct – construction (câu hỏi xây dựng)– khổng lồ contribute – contribution (Việc góp phần)– to lớn convict – conviction (sự kết án)– to lớn corrupt – corruption (nàn ttê mê nhũng)– to lớn deduct – deduction (câu hỏi khấu trừ)– to dictate – dictation (bài xích chính tả)– to lớn distribute – distribution (bài toán phân phối)– to exhibit – exhibition (sự trưng bày)– lớn express – expression (sự diễn tả, câu nói)– to impress – impression (tuyệt vời, cảm tưởng)– to lớn incise – incision (việc tiểu phẩu, cứa, rạch)– to inhibit – inhibition (sự ngăn chặn, ức chế)– to instruct – instruction (vấn đề đào tạo, phía dẫn)– to interrupt – interruption (sự loại gián đoạn)(Ngoại trừ: khổng lồ bankrupt – bankruptcy – sự phá sản)– to locate – location (địa chỉ, địa điểm)– to predict – prediction (sự tiên đoán)– lớn prohibit – prohibition (sự ngnạp năng lượng cấm)– lớn prosedễ thương – prosecution (vấn đề tróc nã tố)– khổng lồ protect – protection (sự bịt chở)– lớn reflect – reflection (sự làm phản chiếu)(Ngoại trừ: lớn expect – expectation – sự muốn đợi)– khổng lồ restrict – restriction (việc hạn chế)– to revise – revision (câu hỏi sửa đổi, hiệu đính)– khổng lồ supervise – supervision (sự giám sát)– khổng lồ translate – translation (bài bác dịch)

*

2. Những động trường đoản cú tận thuộc bằng ayên ổn, ign, ine, ire, ize, orm, ore, ort, rve… lật sang danh từ bằng phương pháp (bỏ e rồi) thêm tiếp vị ngữ -ation– khổng lồ admire – admiration (sự ngưỡng mộ)– khổng lồ adore – adoration (sự tôn thờ)– khổng lồ assign – assignation (sự phân công)– lớn assign – assignment (công tác)– khổng lồ civinize – civinization (nền văn minh)(Ngoại trừ: khổng lồ recognize – recognition: sự nhận ra, sự công nhận)– khổng lồ combine – combination (sự păn năn hợp)– lớn confine – confinement (việc nhốt cnóng túc)– to consign – consignment (Việc ký gửi hàng)– to lớn desize – deformation (sự biến hóa dạng)– to determine – determination (sự quyết tâm)(Ngoại trừ: to lớn define – definition – định nghĩa)– to examine – examination (sự xem xét, xét nghiệm dịch, khảo hạnh)– to exclayên – exclamation (sự reo, la)– to lớn explore – exploration (sự thám hiểm)– khổng lồ export – exportation (câu hỏi xuất khẩu)– to khung – formation (sự thành lập)– khổng lồ import – importation (bài toán nhập khẩu)– to inspire – inspiration (cảm hứng)– khổng lồ observe – observation (sự quan lại sát)– to lớn organize – organization (tổ chức)– lớn perspire – perspiration (sự ra mồ hôi)– lớn proclaim – proclamation (sự công bố)– to lớn realize – realization (bài toán triển khai, dấn định)– khổng lồ reclayên ổn – reclamation (Việc đòi lại)– to lớn resize – reformation (sự cải cách)(Ngoại trừ: to conkhung – conformity – sự tương xứng, mê thích ứng)– to lớn reserve – reservation (việc dự trữ, dành riêng riêng)– to resign – resignation (sự tự chức)(Ngoại trừ: lớn align – alignment – sự chuẩn bị hàng)– khổng lồ respire – respiration (sự hô hấp)– lớn restore – restoration (sự khôi phục)– lớn starve sầu – starvation (sự chết đói)– to lớn transport – transportation (sự vận chuyển)

3. Verb + ing– paint + ing = painting (bức họa)– read + ing = reading (bài bác đọc)– write + ing = writing (bài bác viết)

4. Verb + er/or/ist/ian– act + or = actor (phái nam diễn viên)– build + er = builder (nhà xây dựng)– explor + er = explorer (bên thám hiểm)– invent + or = inventor (đơn vị phát minh)– read + er = reader (độc giả)– swyên + er = swimmer (tay bơi lội lội)– to tour + ist = tourist (du khách)– translate + or = translator (phiên dịch viên)– type + ist = typist (thỏng ký kết đánh máy)

Tiếp ngữ -ist xuất xắc –ian cũng hay được phân phối sau đó 1 danh trường đoản cú tốt tính tự nhằm chỉ tín đồ tđam mê gia hoặc tham gia vào một trong những nghành nghề dịch vụ nào.

VD:

– druggist, artist, violinist, receptionist, pianist, speciadanh sách, naturamenu, socialist…– librarian, historian, grammarian, technician, physician, electrician, mathematician…

5. Những hễ từ tận thuộc bởi –eive sầu trở qua danh từ bỏ bằng phương pháp cố gắng nó bằng -eption– khổng lồ conceive sầu – conception (sự mang bầu)– lớn deceive – deception (sự lừa dối)– khổng lồ receive sầu – reception (sự tiếp nhận)

6. Những tự tận thuộc bởi –ibe đổi qua danh từ tat tuyệt nó bởi –iption– lớn describe – description (sự miêu tả)– lớn prescribe – prescription (toa dung dịch, sự quy định)– khổng lồ subscribe – subscription (việc chọn mua báo lâu năm, đóng góp quỹ)– to lớn transcribe – transcription (sự sao chép)

7. Những hễ từ tận cùng bằng –ify đổi qua danh từ nuốm nó bằng –ification– lớn amplify – amplification (sự khuếch đại)– lớn certify – certification (sự bệnh nhận)– to identify – identification (sự dìm dạng)– khổng lồ verify – verification (sự thđộ ẩm tra)

8. Những rượu cồn trường đoản cú tận cùng bởi –ose đảo sang danh tự ta quăng quật e rồi thêm –ition– to compose – composition (biến đổi phđộ ẩm, bài bác tập có tác dụng văn)– to depose – deposition (sự phế truất)– to expose – exposition (sự trưng bày)– khổng lồ impose – imposition (Việc tiến công thếu)– khổng lồ propose – proposition (sự đề nghị)

(Lưu ý: to lớn dispose bao gồm 2 ý nghĩa: an bài xích, xếp đặt và vứt vứt yêu cầu bao gồm 2 danh trường đoản cú khác nhau: disposition (sự an bài bác, xếp đặt và disposal sự vứt bỏ); tương tự, lớn propose gồm 2 danh từ: proposition (sự đề nghị) với proposal (lời đề nghị)

9.


Bạn đang xem: Cách chuyển động từ sang danh từ


Xem thêm: Ngày Valentine Là Ngày Bao Nhiêu? 1 Năm Có Mấy Ngày Valentine


Xem thêm: Xem Tử Vi Năm 2016 Tuổi Canh Ngọ 1990 Nữ Mạng, Xem Tử Vi Tuổi Canh Ngọ 2016 Nữ Chi Tiết Nhất


Những cồn từ tận thuộc bằng – olve lật qua danh tự ta quăng quật -ve rùi thêm –ution– lớn dissolve – dissolution (sự hài hòa, phân rã)– khổng lồ evolve sầu – evolution (sự đổi thay thái)– khổng lồ resolve – resolution (nghị quyết)– khổng lồ revolve – revolution (sự vận chuyển, cuộc phương pháp mạng)– lớn solve sầu – solution (chiến thuật, dung dịch)

10. Những đụng trường đoản cú tận thuộc bởi –uce trở qua danh từ bỏ tat tốt nó bằng –uction– to lớn introduce – introduction (sự giới thiệu)– to produce – production (sự sản xuất)– to reduce – reduction (sự giảm bớt)– lớn seduce – seduction (sự quyến rũ)

11. Những động tự tận thuộc bằng – end, ide, ode, ude… đảo qua danh từ bỏ ta quăng quật -d xuất xắc –de rồi thêm –ison– to ascover – ascension (sự thăng tiến)– khổng lồ conclude – conclusion (kết luận)– to corrode – corrosion (sự ăn uống mòn)– to lớn decide – decision (sự giải quyết)– to lớn deride – decision (lời chế giễu)– lớn divide – division (sự phân chia)– khổng lồ erode – erosion (sự xói mòn)– to exclude – exclusion (câu hỏi các loại trừ)– to explode – explosion (giờ nổ)– lớn extend – extension (sự kéo dãn, gia hạn)– lớn include – inclusion (sự bao gồm)– to lớn intend – intention (dự định)– khổng lồ pretover – pretension (sự mang vờ)(Ngoại trừ: to attover – attendance (sự tmê mẩn dự))– to lớn seclude – seclusion (sự cô lập)– to lớn suspend– suspension (sự treo, đình chỉ)

12. Những rượu cồn trường đoản cú tận thuộc bởi –mit, eed, tốt ede đổi sang danh từ ta quăng quật t, ed, và –de rồi thêm –ssion– to admit – admission (sự thừa nhận, có thể chấp nhận được vào)– khổng lồ permit – permission (sự mang lại phép)– lớn proceed – procession (đám rước)– khổng lồ recede – recession (sự suy thoái và phá sản, sút giảm)– khổng lồ secede – secession (sự can thiệp)(Ngoại trừ: to lớn succeed – success (sự thành công xuất sắc, win lợi))– to lớn submit – submission (sự quy thuận, giao nộp)– lớn succeed – succession (chuỗi tiếp tục, sự kế tục)– to lớn transmit – transmission (sự dẫn truyền)(Ngoại trừ: lớn commit – commitment (sự cam kết); lớn limit – limitation (sự giới hạn)

13. Những hễ trường đoản cú tận cùng bởi –ish trở qua danh từ bỏ ta thêm –ment– to accomplish – accomplishment (sự trả thành)– to lớn banish – banishment (sự trục xuất)– lớn establish – establishment (sự thiết lập)– lớn nourish – nourishment (sự nuôi dưỡng)– to punish – punishment (hình phạt)

14. Những đụng từ tận cùng bởi –fer đổi qua danh từ ta thêm –ence– lớn confer – conference (cuộc họp, hội nghị)– to lớn interfere – interference (sự ảnh hưởng vào)– lớn prefer – preference (sự mếm mộ hơn)– khổng lồ refer – reference (sự tđắm say khảo)

15. Những đụng từ tận cùng bằng –er trở qua danh từ ta thêm –y– lớn deliver – delivery (sự giao hàng, đọc diễn văn)– khổng lồ discover – discovery (sự xét nghiệm phá)– to flatter – flattery (sự nịnh hót)– to master – mastery (sự bá chủ)– khổng lồ recover – recovery (sự bình phục)

16. Những động từ dưới đây lật sang danh từ ta thêm –al:– khổng lồ appraise – appraisal (sự thđộ ẩm định)– to lớn approve sầu – approval (sự ưng thuận)– lớn arrive – arrival (sự chuyển đến)– lớn bestow – bestowal (sự ân ttận hưởng, ban tặng)– lớn dispose – disposal (câu hỏi hủy bỏ)– khổng lồ propose – proposal (lời đề nghị)– lớn refuse – refusal (sự khước từ)– khổng lồ rehearse – rehearsal (sự tập dượt)– khổng lồ remove – removal (sự giảm quăng quật, sa thải)– khổng lồ survive – survival (cuộc sống còn)– to withdraw – withdrawal (sự rút ít lui)

17. Một số rượu cồn từ bỏ sau đây đổi sang danh xuất phát điểm từ một phương pháp phi lý, không theo một qui tắc như thế nào cả:– to breathe – breath (khá thở)– to choose – choice (sự chọn lựa)– to lớn die – death (mẫu chết)– khổng lồ fly – flight (chuyến bay)– lớn grow – growth (sự tăng trưởng)– khổng lồ sing – song (bài xích hát)– to lớn weigh – weigh (trọng lượng)

Tiếng Anh Lê Nguyệt chúc bạn học tập kết quả cùng giao tiếp tiếng anh sáng sủa. ^^

Nếu bạn chưa giao tiếp tiếng anh tốt và tự tin trả lời chất vấn trên cửa hàng nước ngoài, bạn có thể đăng ký tham dự học tập demo Free để kiếm được phương thức học tiếng anh tiếp xúc tương xứng cùng kết quả độc nhất TẠI ĐÂY.